תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי”ד-1954

התקנות באות להסדיר את כל נושא הטיפול הרפואי לו זכאי הנכה לאחר שהוכר בקשר סיבתי ע”י קצין התגמולים במשרד הביטחון.