חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי”ט-1959 [נוסח משולב]

חוק הנכים בא להסדיר את מעמדם של מי שנפגעו במהלך שירותם ועקב שירותם, החוק מגדיר את התנאים הבסיסיים להכרה בנכות. כמו כן, עוסק החוק בנושא התגמולים והשיקום למי שהוכרו כנכי צה”ל.