תביעות לעיון מחדש

צריכים עזרה?

נשמח לסייע לך באיתור והבאת ראיות חדשות לצורך הגשת בקשה לעיון מחדש לצורך הגשת חוות דעת רפואית-משפטית.

 

חוק הנכים הינו חוק סוציאלי,  הבא להיטיב עם הנכה, מתוך הכי עולם הרפואה מתפתח ומתקדם כל הזמן,  נכה יכול, עפ”י סעיף 35 לחוק, לפנות לקצין התגמולים, לחידוש הדיון בעניינו, גם אם ניתנה החלטה סופית בבקשתו וזאת בהסתמך על ” ראיה חדשה“, שלא נבחנה במסגרת החלטתו המקורית של קצין התגמולים בהליך הקודם. הראייה החדשה שמוגשת לקצין התגמולים צריכה ללמד על כך שההחלטה שהתקבלה בעבר בטעות יסודה.

וזו לשון סעיף 35 לחוק: “קצין התגמולים רשאי לתת החלטה חדשה בכל בקשה, אף אם נתנה בה כבר החלטה סופית לפי סעיף 33,34 , אם הוכח… או אם נתגלה על סמך ראיות חדשות שלא היו בפני נותן ההחלטה הקודמת, כי אותה ההחלטה בטעות יסודה.”

סעיף זה בעצם נותן לנכה אפשרות כמעט בלתי מוגבלת לפנות בבקשה חדשה לבחינת התביעה בעניינו ובתנאי שיש באפשרותו להציג, כאמור, ראיות חדשות שלא הוצגו בעבר בפני קצין התגמולים עת התקבלה החלטתו הקודמת.

דוגמא לראייה חדשה הינה חוות דעת רפואית משפטית חדשה שלא עמדה בפני קצין התגמולים עת נתן החלטתו הראשונה.

הליך בקשה לעיון מחדש

הבקשה לעיון מחדש צריכה להיות מפורטת ומנומקת תוך ביסוס הקשר הסיבתי בין הפגימה בגינה מוגשת התביעה לבין תנאי השירות ואליה יש לצרף את הראייה החדשה עליה  מסתמך הנכה ואת כל החומר הרלוונטי שיש ברשותו.

את הבקשה לעיון מחדש יש להגיש לקצין התגמולים במשרד הביטחון. בשלב הראשון יבחן קצין התגמולים האם הראייה החדשה שהוגשה עומדת בתנאים שנקבעו בחוק ובפסיקה ואכן מהווה “ראייה חדשה” ולאחר מכן יבחן האם יש בה כדי לשנות את החלטתו הקודמת, קרי: האם באמצעות הראייה החדשה שהוגשה ניתן כעת לבסס את הקשר הסיבתי בין הפגימה ממנה סובל הנכה לבין תנאי שירותו.

חשיבותו של  עו”ד המתמחה בתחום בהגשת הבקשה לעיון מחדש.

 עו”ד שמתמחה בתביעות נכות למשרד הביטחון יעיין בשלב הראשון בכל החומר הרפואי והעובדתי שהובא בפניו ויתן על בסיסו חוות דעת מקצועית האם יש מקום להגשת בקשה לעיון מחדש. באם יחשוב עוה”ד בהסתמך על הניסיון והידע שיש לו כי יש מקום להגשת בקשה לעיון מחדש, יסייע לנכה באיתור והבאת הראיות החדשות לצורך הגשת הבקשה לעיון מחדש לרבות הפנייה למומחים רפואיים לצורך הגשת חוות דעת רפואית-משפטית.

לאחר איסוף כל החומר הרלוונטי יגיש עוה”ד בקשה מפורטת ומנומקת לקצין התגמולים. עם קבלת התביעה יבחן קצין התגמולים האם אכן מדובר בראיה חדשה שלא עמדה בפניו עת ניתנה החלטתו הקודמת. אם ימצא קצין התגמולים כי אכן מדובר בראיות חדשות יזומן הנכה לבדיקה אצל מומחה רפואי מטעם משרד הביטחון אשר ידון בשאלת הקשר הסיבתי בין הפגימה לבין תנאי השירות. אם יקבע המומחה כי קיים קשר סיבתי, יזומן הנכה לוועדה רפואית לקביעת דרגת נכותו, אליה יתלווה עוה”ד.   

שאלות ותשובות

האם ניתן לפתוח מחדש תביעה שנדחתה לפני מספר שנים בהעדר קשר סיבתי?

חוק הנכים, מכוח היותו חוק סוציאלי, מאפשר לפנות לקצין התגמולים בבקשה ל”עיון חוזר” בהחלטתו, המסתמכת על ”ראיה חדשה”, שלא נבחנה במסגרת החלטתו המקורית של משרד הביטחון. לדוגמא: חוות דעת רפואיות חדשות שלא עמדו בפני קצין התגמולים הן בגדר ”ראיות חדשות”.

לשאלות, הבהרות וקבלת חוות דעת מקצועית, ניתן ליצור קשר עם משרדינו ואנו נשמח לסייע.