תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תשכ”ד-1964

תקנות אלו מגדירות את התנאים והמועדים להגשת ערעור לוועדה רפואית עליונה, סמכויות הוועדה וסדרי הדין בפני הוועדה הרפואית העליונה.