תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש”ל- 1969

נכה שהוכר ע”י קצין התגמולים במשרד הביטחון, יזומן לוועדה רפואית לקביעת דרגת נכותו. דרגת הנכות תקבע בהתאם לקבוע בתקנות אלו, בהתאם לסוג הפגיעה וחומרתה. לתקנות יש תוספת המפרטת את כל סוגי המחלות והפגיעות על פיהם נקבעת דרגת הנכות.